pondělí 13. března 2017

Některé mýty o asistované reprodukci


Riziko anonymního darování


Kritici darování spermií a vajíček argumentují tím, že u dětí počatých anonymním darováním existuje nebezpečí, že se setkají poloviční sourozenci a počnou spolu dítě, což srovnávají s incestem a tvrdí, že hrozí vznik vrozených vad.
Předně tedy, jaká je pravděpodobnost, že se takoví dva lidé počatí darováním setkají? Pokud by se narodilo 10 dětí od jednoho dárce v rámci jednoho kraje (samo o sobě málo pravděpodobné), pravděpodobnost, že se setkají a počnou dítě, je kolem 1:10 000 000 000.
Jak „sedí“ srovnání s incestem? Většina z nás se shodne na tom, že incest, tedy soulož mezi blízkými příbuznými není žádoucí, může negativně ovlivnit psychiku zúčastněných a destruovat vztahy v rodině. V některých státech, včetně našeho, je to skutek trestný. Pokud však o svém příbuzenství partneři nevědí, nic z uvedeného neplatí.
Podle názoru kritiků je dalším rizikem možnost vzniku vrozených vad u potomstva příbuzných partnerů. Vrozené vady ale nevznikají setkáním příbuzných spermií a vajíček, ale poruchou embryonálního vývoje z mnoha různých příčin. Pokud jde o vady genetické, potom může příbuzná genetická informace ve spermii a vajíčku přispět k tomu, že vznikne homozygot pro určitou recesivní vadu, jestliže oba rodiče jsou pro tutéž vadu heterozygoty. To však platí i pro nepříbuzné rodiče. A dárci jsou geneticky vyšetření, takže riziko přenosu genetické vady od jejich potomků je snížené.


Dárkyně si vyčerpá vajíčka a dojde u ní k předčasnému ovariálnímu selhání


Žena se rodí s řádově miliony vajíček v každém vaječníku. Tato vajíčka postupně po stovkách a tisících zanikají a jen malá část z nich má šanci dozrát až k ovulaci. Pokud říkáme, že „stimulujeme“ vaječníky, pouze zachraňujeme před zánikem více vajíček než obvykle ovuluje. Nebičujeme tedy vaječníky k nějaké nadprodukci, která by je vyčerpávala, jen ušetříme vajíčka, která by zanikla a umožníme jim dozrát.

neděle 8. února 2015

Hmotová cytometrie

Horkým tématem medicínského výzkumu a praxe se tento týden v ČR stala hmotová cytometrie. Ačkoliv její užití v mém oboru není zatím na pořadu dne (perspektivně se nabízí třeba analýza spermií), pokusím se případnému čtenáři objasnit, co to je.

Hmotová cytometrie je kombinací principů průtokové cytometrie, imunochemie, hmotové spektrometrie. Vlastnosti jednotlivých buněk jsou zjišťovány pomocí vazby protilátek proti jejich charakteristickým molekulám - antigenům. Protilátky jsou označeny kovy vzácných zemin, což umožňuje použít na jednu buňku velký počet značek (34), podstatně větší, než při užití fluorescenčních barviv. Buňky jsou potom rozprášeny do argonové plazmy a pomocí hmotového spektrometru je detekována kombinace značek na určité buňce, což ji umožňuje podrobně charakterizovat. Přínos metody lze očekávat například při diagnostice a monitorování průběhu léčby u leukemií kdy zjistí přítomnost a zastoupení jednotlivých typů zhoubných buněk.


pátek 2. ledna 2015

Zákony by měly být přijímány ku prospěchu občanů

Domníval jsem se vždycky, že naši poslanci pečlivě váží, jaké zákony navrhují, přemýšlejí o tom, zda potenciální nový zákon změní status quo k lepšímu, jestli je v zájmu většiny a nediskriminuje neodůvodněně menšiny, zda nebude mít nežádoucí vedlejší efekty. Mýlil jsem se. Nejenže tato důležitá hlediska někteří poslanci nerespektují, naopak navrhují zákony, které nic nemění k lepšímu, všechno jen k horšímu, ve zdůvodnění návrhu se odvolávají na neexistující ustanovení mezinárodních úmluv a jiná, existující, návrh porušuje, stejně jako pošlapává ustanovení Listiny základních práv a svobod. 
Hovořím teď o návrhu šesti poslanců naší sněmovny, kteří se rozhodli změnit občanský zákoník, zákon o specifických zdravotních službách a zákon o matrice ne k obrazu občanů, které zastupují, ale k obrazu svému. Nevím, jestli důvodem jejich návrhu je skutečně snaha změnit něco, co je podle jejich laických představ odborně špatné, nebo snaha napodobit módní nápady některých zahraničních politiků, nebo prostě silou prosadit svůj ideologický postoj, který v odborně fundované diskusi nemůže obstát. Odborné diskusi se ostatně někdo pokusil zabránit, odborné společnosti dostaly na vyjádření k návrhu necelý jeden den.

Co vlastně poslanci navrhují? 

Navrhují například to, aby dárci pohlavních buněk nebyli anonymní, aby jejich osobní údaje byly dostupné, aby děti počaté asistovanou reprodukcí údaj o svém původu z asistované reprodukce měly zapsán v matrice. Zatím nepožadují, aby děti počaté z asistované reprodukce musely nosit na oděvu třeba modré nebo zelené hvězdičky a byly označovány třeba za bastardy. Zatím.

Jak svůj návrh zdůvodňují? 

Prvním motivem je tak zvaná „open identity“, kterou nejlépe charakterizovala paní poslankyně TOP 09 Nováková: „Já se prostě domnívám, že děti mají právo na to, aby znali své předky. Jestliže budeme podporovat tendence, že děti budou vržené do světa, aniž by věděly, po kom co mají, tak je to úplná tragédie. To je takový typ vykořenění, který vede k totalitě.“ Dodám jen, že ve zdůvodnění návrhu se jeho autoři, pokud jde o „open identity“ odkazují na mezinárodní Úmluvu o právech dítěte, která ovšem o „biologických“ rodičích ani o dárcích gamet vůbec nehovoří.
Druhým motivem je obava z jakéhosi „biologického incestu“. Tedy z toho, že by se hypoteticky mohly potkat děti jednoho dárce a zplodit dítě. Incest představuje společenské tabu, týká se však manželství nebo pohlavního styku. Rozhodně není příčinou nějaké „genetické degenerace“. Pokud dojde k výše uvedené situaci proto, že biologický otec není znám (a není to anonymní dárce), může se zvýšit pravděpodobnost výskytu recesivního genetického onemocnění. Dárci jsou ovšem na často se vyskytující genetická onemocnění vyšetřeni a použitím pohlavních buněk dárců se frekvence recesivních mutací v populaci naopak snižuje.

Co vlastně poslanci opravdu chtějí? 

Opět cituji poslankyni TOP 09 Novákovou: „Teď řeknu něco strašlivého. Já si vůbec nemyslím, že máme vynakládat obrovské úsilí na to, abychom dělali asistovanou reprodukci. My bychom měli vést populaci k tomu, že by měli mít lidé děti, když můžou.“
Prostě když nesouhlasím s nějakou léčebnou metodou, zakážu ji všem. Demokratické, ušlechtilé?


Citace: Sněmovní tisk č. 371/0, Zprávy iDnes ze dne 23.12.2014

středa 10. prosince 2014

Jak je to s mužskou plodností - článek v časopise Vesmír

Konečně jsem se dostal k tomu, abych napsal něco o mužské plodnosti do mého oblíbeného časopisu Vesmír. Když byl článek připraven k publikaci, došlo ke smutné události, zemřela významná osobnost asistované reprodukce, prof. MUDr. Ladislav Pilka, DrSc., článek jsem proto věnoval jeho památce. 
Ve článku popisuji reálný stav mužské plodnosti, faktory, které ji ovlivňují, možnosti léčby a kritizuji některé fámy a stereotypy, o této problematice zveřejňované.
Doufám, že článek rozpoutá diskusi na téma mužské plodnosti a různá publikovaná klišé budou nahrazena seriózními zprávami o tom, jak se věci mají a jak je můžeme změnit k lepšímu.

Trávník P. Mužská (ne)plodnost. Polemika s posly špatných zpráv. Vesmír 2014;12:718-720

pátek 3. ledna 2014

Pečlivý výběr spermií snižuje podíl vrozených vad

Lidské spermie ve skenovacím 
elektronovém mikroskopu
Mezi pracovníky zabývajícími se asistovanou reprodukcí je dostatečně známo, že zdrojem vývojových vad mohou být chromozomové aneuploidie, pocházející z vajíček, případně vznikající v průběhu prvních dělení v embryonálním vývoji. V loňském roce se objevily první práce [1], které pomocí analýzy spermií na mikročipech potvrzují náš již dříve publikovaný názor, že zdrojem chromozomových poruch mohou být i spermie [2]. Nicméně se ukazuje, že spermie mohou být kromě aneuploidií a strukturních vad zdrojem i vývojových vad, vznikajících jiným mechanizmem. Pokud k oplození použijeme metody asistované reprodukce, máme šanci výběrem spermií výskyt takto vzniklých vad snížit, jak prokázali francouzští autoři [3]. Povzbuzuje nás to k hledání ještě dokonalejších metod výběru spermií pro oplození, než máme dosud k dispozici (PICSI a IMSI).

1. A. Ferlin, C. Patassini, A. Garolla, A. Bottacin, M. Menegazzo, C. Foresta. Molecular karyotyping of human single sperm by array-comparative genomic hybridization. Human Reprod 2013 June; 28(S1):O-266
2. Tauwinklová G, Oráčová E, Trávník P, Veselá K, Hromadová L, Veselý J, Rybář R, Musilová P, Rubeš J: Věk muže negativně ovlivňuje podíl euploidních embryí v cyklech s PGS. Prakt Gyn 2009;13:207
3. Cassutoa NG, Hazouta A, Boureta D, Baletb R, Laruec L, Beniflad JL, Viote G. Low birth defects by deselecting abnormal spermatozoa before ICSI. RBM Online 2014; Jan 28(1):47–53

úterý 31. prosince 2013

Trochu jiné téma, je Silvestr

Kontakt na restauraci
Dnes budu psát na téma zcela jiné, než obvykle, žádné odborné názory a komentáře. Je u nás doma zvykem obědvat na Silvestra v dobré restauraci, večer potom trávíme s přáteli nebo v rodinném kruhu doma. Tentokrát jsme na návrh naší Hanky zvolili na oběd restauraci Butcher's, kterou máme za humny a pro mne není neznámá, strávil jsem tam se svými spolupracovníky příjemný firemní večírek, kterým nám naši zaměstnavatelé poděkovali za celoroční práci. Takže jsme už, tentokrát v redukované sestavě, se ženou a naší Hankou přišli do restaurace pozitivně naladěni a dobrá nálada nám zůstala po celou dobu oběda. Jídlo bylo skvělé, i nápoje. Neobyčejně příjemná obsluha vyvolala pocit pohody, měl jsem pocit, že nejen u našeho rodinného kroužku. Dobrý začátek Silvestra.

Přeji všem čtenářům mého blogu dobrý rok 2014.

neděle 1. prosince 2013

V. Kongres medicínského práva


Protože pracuji ve zdravotnictví a také působím jako soudní znalec, medicínské právo je pro mne důležitým „hraničním oborem“. Věnoval jsem proto pár dní času a nějaké peníze na svoji účast na kongresu. Vůdčím motivem kongresu bylo uplatnění nové právní normy, Občanského zákoníku, který nabývá účinnosti k 1.1.2014, ve zdravotnictví. Nebudu se zabývat podrobnostmi, odkazuji na web, jen musím konstatovat, že organizátoři svou roli zvládli výborně, přítomní soudci Ústavního soudu a Nejvyššího soudu ČR a další řečníci hovořili zasvěceně a srozumitelně a účastníci z řad právníků i zdravotníků se v řadě věcí zorientovali. Potkal jsem se zde se spoustou zajímavých lidí.


Mohu jen doporučit kolegům lékařům i dalším zdravotníkům, aby věnovali pozornost svému právnímu vzdělávání, ať už je organizuje Společnost medicínského práva nebo Česká lékařská komora.